Thông báo Chuyển đi-Chuyển đến

 

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐI-CHUYỂN ĐẾN

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã hướng dẫn các trường Tiểu học thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển đến xin tiếp tục học tập trong năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

     I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHUYỂN ĐẾN

     1. Học sinh có cha, mẹ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa phương nơi trường xin chuyển đến học. Hiệu trưởng các trường xem xét, nếu đủ điều kiện tiếp nhận thì hướng dẫn phụ huynh lập thủ tục đúng quy định. Nếu trường không còn khả năng tiếp nhận Phòng GDĐT thị xã sẽ thực hiện phân luồng đến các trường Tiểu học khác trong địa bàn thị xã để tiếp tục được học tập; Hiệu trưởng của trường chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cha mẹ học sinh liên hệ xin nhập học cho con thật cụ thể để tạo điều kiện cho con em học tập thuận lợi.

     2. Không giải quyết chuyển đến cho các trường hợp trẻ đang học tại các trường Tiểu học thuộc các xã, phường giáp ranh (kể cả trong và ngoài thị xã Tân Uyên). Trường hợp đặc biệt do Trưởng Phòng GDĐT thị xã quyết định.

     3. Các trường hợp khác, nếu nhà trường còn đủ điều kiện tiếp nhận thì nhận đơn đăng ký nhập học sau đó Hiệu trưởng xác nhận vào đơn, thông báo cho cha mẹ học sinh trực tiếp gửi đơn đến Phòng GDĐT thị xã để Trưởng Phòng GDĐT thị xã xem xét, quyết định.

     4. Các trường Tiểu học chỉ được phép nhận đủ số lượng học sinh chuyển đến do Phòng GDĐT thị xã duyệt (tối đa 44 học sinh/lớp). Trong trường hợp nếu phải nhận vượt số lượng trên thì Hiệu trưởng phải có văn bản xin ý kiến và chỉ được tiếp tục nhận khi Trưởng Phòng GDĐT thị xã chấp thuận.

      II. HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐI VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN

            1. Đối với học sinh chuyển đi trong và ngoài tỉnh

Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu cho học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi (có chữ kí tiếp nhận của trường học sinh chuyển đến), Hiệu trưởng trường nơi đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:

 • Giấy đồng ý cho học sinh chuyển trường
 • Học bạ.
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

      2. Đối với học sinh chuyển đến

- Đơn xin chuyển trường của học sinh có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ (theo mẫu của Phòng Phòng GDĐT thị xã, Phòng sẽ gửi mẫu đến các trường).

- Học bạ (bản chính).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi đi cấp.

- Bản sao Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú tại các xã, phường nơi đến học; hoặc Quyết định điều động công tác của cha, mẹ (hoặc người giám hộ) từ huyện, tỉnh, thành phố khác chuyển đến thị xã Tân Uyên làm việc.

      3. Quy trình thực hiện để tiếp nhận học sinh chuyển đến

  Căn cứ nhu cầu biên chế (số lớp, học sinh) năm học 20212022 đã được Phòng GDĐT thị xã tạo phê duyệt, số học sinh từng khối lớp, khả năng trường còn thu nhận,… Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tiếp nhận học sinh chuyển đến; quy định rõ thời gian tiếp nhận hồ sơ, cách thức tiếp nhận hồ sơ, thời gian trả lời kết quả cũng như việc phân công cán bộ, giáo viên thực hiện khâu tiếp nhận hồ sơ,….

  Hiệu trưởng các trường phải xây dựng cụ thể các tiêu chí (thứ tự ưu tiên) để xét duyệt và tiếp nhận học sinh vào học.

a. Đối với chuyển đến các trường tiểu học trong thị xã

Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng theo hướng dẫn Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. Cụ thể, hồ sơ gồm:

 • Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.
 • Học bạ.
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

  CMHS đến trường muốn chuyển đến viết đơn xin nhập học (Theo mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã gửi) sau đó Hiệu trưởng xác nhận vào đơn xin và đồng thời thông báo cho CMHS mang đơn đến Phòng GDĐT thị xã để xem xét, phê duyệt.

Sau khi được Phòng GDĐT thị xã xem xét, phê duyệt; CMHS sẽ mang đơn xin nhập học đã duyệt về trường nơi đi để rút hồ sơ (hướng dẫn CMHS không được rút hồ sơ nơi đi trước khi nơi đến đồng ý tiếp nhận), sau khi rút hồ sơ đến trường xin nhập học để nộp và cho trường kiểm tra hồ sơ.

 

            b. Đối với chuyển đến các trường tiểu học ngoài thị xã Tân Uyên và ngoài tỉnh

Các trường tiểu học thông báo cho Cha mẹ học sinh (CMHS) thực hiện theo các bước sau:

- Đến trường nơi muốn chuyển đến viết đơn xin nhập học (Theo mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên) sau đó Hiệu trưởng xác nhận vào đơn xin và đồng thời thông báo cho CMHS mang đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét, phê duyệt.

- Sau khi được Phòng GDĐT thị xã xem xét, phê duyệt; CMHS sẽ mang đơn xin nhập học đã duyệt về trường nơi đi để rút hồ sơ (hướng dẫn CMHS không được rút hồ sơ nơi đi trước khi nơi đến đồng ý tiếp nhận), sau khi rút hồ sơ đến trường xin nhập học để nộp và cho trường kiểm tra hồ sơ.

* Lưu ý

- Các trường phải niêm yết công khai, đồng thời tham mưu với UBND các xã, phường để thông báo rộng rãi đến nhân dân kế hoạch, số lượng và tiêu chí tiếp nhận học sinh chuyển đến của đơn vị để phụ huynh học sinh được biết trước khi thực hiện.

- Khi cha mẹ học sinh liên hệ chuyển đến tại các trường tiểu học và Phòng GDĐT thị xã phải thực hiện đúng theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

- Các trường kiểm tra kỹ hồ sơ khi tiếp nhận học sinh.

4. Thủ tục tiếp nhận học sinh chuyển đến

         a. Đối với chuyển đến các trường tiểu học trong thị xã Tân Uyên

Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng theo hướng dẫn Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi đến. Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hiệu trưởng nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn và nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định của mục (II) phần 2. Đối với học sinh chuyển đến, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.

- Bước 2: CMHS gửi đơn xin chuyển đến (có Hiệu trưởng nơi đến xác nhận vào đơn xin) Phòng GDĐT thị xã xem xét, duyệt tiếp nhận.

- Bước 3: Phòng GDĐT thị xã trả đơn duyệt tiếp nhận cho CMHS để rút hồ sơ.

         b. Đối với chuyển đến các trường tiểu học ngoài thị xã Tân Uyên và ngoài tỉnh

Phòng GDĐT thị xã nơi đến (Bình Dương) thực hiện các bước sau

- Bước 1: Nhận đơn xin chuyển đến (có Hiệu trưởng nơi đến xác nhận vào đơn xin) Phòng GDĐT thị xã xem xét, duyệt tiếp nhận.

- Bước 2: Trả đơn duyệt tiếp nhận cho CMHS để rút hồ sơ.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Thời gian tiếp nhận học sinh chuyển đến

Thời điểm tiếp nhận học sinh chuyển đến được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp đặc biệt do Trưởng Phòng GDĐT thị xã tạo xem xét, quyết định. Riêng năm học 2021-2022 các trường tiếp nhận học sinh chuyển đến bắt đầu ngày 20/7/2021.

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã hướng dẫn các trường Tiểu học thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển đến xin tiếp tục học tập trong năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

     I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHUYỂN ĐẾN

     1. Học sinh có cha, mẹ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa phương nơi trường xin chuyển đến học. Hiệu trưởng các trường xem xét, nếu đủ điều kiện tiếp nhận thì hướng dẫn phụ huynh lập thủ tục đúng quy định. Nếu trường không còn khả năng tiếp nhận Phòng GDĐT thị xã sẽ thực hiện phân luồng đến các trường Tiểu học khác trong địa bàn thị xã để tiếp tục được học tập; Hiệu trưởng của trường chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cha mẹ học sinh liên hệ xin nhập học cho con thật cụ thể để tạo điều kiện cho con em học tập thuận lợi.

     2. Không giải quyết chuyển đến cho các trường hợp trẻ đang học tại các trường Tiểu học thuộc các xã, phường giáp ranh (kể cả trong và ngoài thị xã Tân Uyên). Trường hợp đặc biệt do Trưởng Phòng GDĐT thị xã quyết định.

     3. Các trường hợp khác, nếu nhà trường còn đủ điều kiện tiếp nhận thì nhận đơn đăng ký nhập học sau đó Hiệu trưởng xác nhận vào đơn, thông báo cho cha mẹ học sinh trực tiếp gửi đơn đến Phòng GDĐT thị xã để Trưởng Phòng GDĐT thị xã xem xét, quyết định.

     4. Các trường Tiểu học chỉ được phép nhận đủ số lượng học sinh chuyển đến do Phòng GDĐT thị xã duyệt (tối đa 44 học sinh/lớp). Trong trường hợp nếu phải nhận vượt số lượng trên thì Hiệu trưởng phải có văn bản xin ý kiến và chỉ được tiếp tục nhận khi Trưởng Phòng GDĐT thị xã chấp thuận.

      II. HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐI VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN

            1. Đối với học sinh chuyển đi trong và ngoài tỉnh

Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu cho học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi (có chữ kí tiếp nhận của trường học sinh chuyển đến), Hiệu trưởng trường nơi đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:

 • Giấy đồng ý cho học sinh chuyển trường
 • Học bạ.
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

      2. Đối với học sinh chuyển đến

- Đơn xin chuyển trường của học sinh có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ (theo mẫu của Phòng Phòng GDĐT thị xã, Phòng sẽ gửi mẫu đến các trường).

- Học bạ (bản chính).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng trường nơi đi cấp.

- Bản sao Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú tại các xã, phường nơi đến học; hoặc Quyết định điều động công tác của cha, mẹ (hoặc người giám hộ) từ huyện, tỉnh, thành phố khác chuyển đến thị xã Tân Uyên làm việc.

      3. Quy trình thực hiện để tiếp nhận học sinh chuyển đến

  Căn cứ nhu cầu biên chế (số lớp, học sinh) năm học 20212022 đã được Phòng GDĐT thị xã tạo phê duyệt, số học sinh từng khối lớp, khả năng trường còn thu nhận,… Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tiếp nhận học sinh chuyển đến; quy định rõ thời gian tiếp nhận hồ sơ, cách thức tiếp nhận hồ sơ, thời gian trả lời kết quả cũng như việc phân công cán bộ, giáo viên thực hiện khâu tiếp nhận hồ sơ,….

  Hiệu trưởng các trường phải xây dựng cụ thể các tiêu chí (thứ tự ưu tiên) để xét duyệt và tiếp nhận học sinh vào học.

a. Đối với chuyển đến các trường tiểu học trong thị xã

Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng theo hướng dẫn Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. Cụ thể, hồ sơ gồm:

 • Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.
 • Học bạ.
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

  CMHS đến trường muốn chuyển đến viết đơn xin nhập học (Theo mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã gửi) sau đó Hiệu trưởng xác nhận vào đơn xin và đồng thời thông báo cho CMHS mang đơn đến Phòng GDĐT thị xã để xem xét, phê duyệt.

Sau khi được Phòng GDĐT thị xã xem xét, phê duyệt; CMHS sẽ mang đơn xin nhập học đã duyệt về trường nơi đi để rút hồ sơ (hướng dẫn CMHS không được rút hồ sơ nơi đi trước khi nơi đến đồng ý tiếp nhận), sau khi rút hồ sơ đến trường xin nhập học để nộp và cho trường kiểm tra hồ sơ.

 

            b. Đối với chuyển đến các trường tiểu học ngoài thị xã Tân Uyên và ngoài tỉnh

Các trường tiểu học thông báo cho Cha mẹ học sinh (CMHS) thực hiện theo các bước sau:

- Đến trường nơi muốn chuyển đến viết đơn xin nhập học (Theo mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên) sau đó Hiệu trưởng xác nhận vào đơn xin và đồng thời thông báo cho CMHS mang đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét, phê duyệt.

- Sau khi được Phòng GDĐT thị xã xem xét, phê duyệt; CMHS sẽ mang đơn xin nhập học đã duyệt về trường nơi đi để rút hồ sơ (hướng dẫn CMHS không được rút hồ sơ nơi đi trước khi nơi đến đồng ý tiếp nhận), sau khi rút hồ sơ đến trường xin nhập học để nộp và cho trường kiểm tra hồ sơ.

* Lưu ý

- Các trường phải niêm yết công khai, đồng thời tham mưu với UBND các xã, phường để thông báo rộng rãi đến nhân dân kế hoạch, số lượng và tiêu chí tiếp nhận học sinh chuyển đến của đơn vị để phụ huynh học sinh được biết trước khi thực hiện.

- Khi cha mẹ học sinh liên hệ chuyển đến tại các trường tiểu học và Phòng GDĐT thị xã phải thực hiện đúng theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

- Các trường kiểm tra kỹ hồ sơ khi tiếp nhận học sinh.

4. Thủ tục tiếp nhận học sinh chuyển đến

         a. Đối với chuyển đến các trường tiểu học trong thị xã Tân Uyên

Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng theo hướng dẫn Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi đến. Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hiệu trưởng nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn và nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định của mục (II) phần 2. Đối với học sinh chuyển đến, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.

- Bước 2: CMHS gửi đơn xin chuyển đến (có Hiệu trưởng nơi đến xác nhận vào đơn xin) Phòng GDĐT thị xã xem xét, duyệt tiếp nhận.

- Bước 3: Phòng GDĐT thị xã trả đơn duyệt tiếp nhận cho CMHS để rút hồ sơ.

         b. Đối với chuyển đến các trường tiểu học ngoài thị xã Tân Uyên và ngoài tỉnh

Phòng GDĐT thị xã nơi đến (Bình Dương) thực hiện các bước sau

- Bước 1: Nhận đơn xin chuyển đến (có Hiệu trưởng nơi đến xác nhận vào đơn xin) Phòng GDĐT thị xã xem xét, duyệt tiếp nhận.

- Bước 2: Trả đơn duyệt tiếp nhận cho CMHS để rút hồ sơ.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Thời gian tiếp nhận học sinh chuyển đến

Thời điểm tiếp nhận học sinh chuyển đến được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp đặc biệt do Trưởng Phòng GDĐT thị xã tạo xem xét, quyết định. Riêng năm học 2021-2022 các trường tiếp nhận học sinh chuyển đến bắt đầu ngày 20/7/2021.

Bài viết liên quan